Obraz główny - autobus MUK

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Miejskie Usługi Komunikacyjne (MUK) w Zgierzu,siedzibą przy pl. Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MUK w Zgierzu na podstawie art. 6 ust. 1c) i lit. e) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, a także obowiązków prawnych.
 3. Okres przechowywania Państwa danych osobowych wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.) oraz Instrukcji Kancelaryjnej. Dane osobowe przetwarzane do celów tymczasowych, usuwane są natychmiast po zakończeniu procesu przetwarzania.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywać innym organom publicznym i podmiotom w sytuacji gdy wynika to bezpośrednio z przepisów prawa.
 5. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody maja Państwo prawo do cofnięcia jej, informując MUK w Zgierzu stosownym oświadczeniem.
 6. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
 7. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzorowane jest przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych IOD,
  Adrian Oszajca tel: 509-649-443
   iod.zgierz@gmail.com