Obraz główny - autobus MUK

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Miejskie Usługi Komunikacyjne (MUK) w Zgierzu,siedzibą przy pl. Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MUK w Zgierzu na podstawie art. 6 ust. 1c) i lit. e) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, a także obowiązków prawnych.
 3. Okres przechowywania Państwa danych osobowych wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.) oraz Instrukcji Kancelaryjnej. Dane osobowe przetwarzane do celów tymczasowych, usuwane są natychmiast po zakończeniu procesu przetwarzania.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywać innym organom publicznym i podmiotom w sytuacji gdy wynika to bezpośrednio z przepisów prawa.
 5. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody maja Państwo prawo do cofnięcia jej, informując MUK w Zgierzu stosownym oświadczeniem.
 6. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
 7. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzorowane jest przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych IOD,
  Adrian Oszajca tel: 509-649-443
   iod.zgierz@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH W MUK W ZGIERZU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu,  z siedzibą przy pl. Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym:
  1. Mailowo pod adresem – iod.zgierz@gmail.com
  1. Listownie pod adresem: Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, pl. Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów.
 4. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
 6. Nagrania przechowywane są przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
  1. sprostowania danych osobowych;
  1. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  1. ograniczenia przetwarzania;
  1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.