Obraz główny - autobus MUK

Mam wezwanie

Przede wszystkim należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać informacje zawarte na wezwaniu do zapłaty. Uprzejmie prosimy o zachowanie kopii wezwania oraz posiadanie jej przy sobie podczas wizyty u nas, gdyż znacznie przyspiesza to dokonywanie opłat. Poniższe informacje przygotowano w celu rozwiania wszelkich możliwych wątpliwości, a także ułatwienia Państwu dokonywania wpłat.

W przypadku przedstawienia, w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania:

  • biletu okresowego ważnego w czasie kontroli

lub

  • dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, aktualnego w dniu kontroli,

oraz opłacenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% kwoty opłaty dodatkowej (aktualnie 31,20 zł), należność  zostaje w pozostałej części umorzona. Opłaty można dokonać w kasie w godzinach pracy jednostki, przy wcześniejszym okazaniu powyższych dokumentów.

Każda osoba, na którą wystawiono wezwanie do zapłaty dodatkowej opłaty w autobusie komunikacji miejskiej w Zgierzu jest zobowiązana do uiszczenia należności w terminie 2 tygodni (14 dni kalendarzowych) od daty jego wystawienia. Od następnego dnia po upłynięciu powyższego terminu od należności zostają naliczane dodatkowo odsetki ustawowe.

Uiszczenie należności (312 zł) z tytułu wezwania do zapłaty dodatkowej opłaty w ciągu 7 dni wiąże się z uprawnieniem do uzyskania rabatu w wysokości 50% (do zapłaty pozostaje 156 zł). Opłatę można uiścić w kasie jednostki (Plac Kilińskiego 7, Zgierz) lub na konto bankowe. Przypominamy jednocześnie, że w przypadku wpłaty przelewem lub przekazem na konto bankowe Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu (Bank Spółdzielczy w Zgierzu 50 8783 0004 0024 6929 2000 0001) wymaga się by kwota została zaksięgowana na naszym koncie w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania (w przeciwnym wypadku nie zostanie przyznany rabat). By zapewnić prawidłowe przypisanie wpłaty należy w tytule przelewu lub przekazu wpisać datę otrzymania wezwania oraz dane osoby na którą zostało wystawione wezwanie (w szczególności w przypadku dokonywania opłaty za kogoś innego, z konta osoby trzeciej).

Po upływie okresu reklamacyjnego zostanie wystosowane wezwanie przedsądowe będące zapowiedzią przymusowej egzekucji należności. Koszt przygotowania oraz wysłania wezwania pokrywa Pasażer.

Jeśli należność nie zostanie opłacona, sprawa jest kierowana do sądu w trybie postępowania upominawczego, co znacząco zwiększa zadłużenie, z racji konieczności opłacenia przez osobę, na którą zostało wystawione wezwanie, dodatkowo kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty należności będą dochodzone  postępowaniu komorniczym, co również zwiększy kwotę należną o koszta poniesione przez komornika.

Inną z dolegliwości, którą ryzykuje nieuczciwy pasażer jest wpisanie do jednego z rejestrów dłużników (np. KRD, BIG). Korzystają z niego banki, instytucje oraz firmy w celu ustalenia rzetelności potencjalnego konsumenta i na tej podstawie odmawiają zawarcia potencjalnej umowy, co będzie się wiązać z problemami z uzyskaniem kredytu, rat, leasingu, dostępu do usług telekomunikacyjnych (internet, telefon, telewizja), wynajmu lokali.

Informujemy również, że uporczywe i notoryczne uchylanie się od opłat za przejazd komunikacją miejską (w postaci trzykrotnego nieopłacenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu w ciągu roku) jest wykroczeniem i podlega karze grzywny w wysokości do 5000 zł.

Należności będą dochodzone na każdym możliwym etapie postępowania, z użyciem wszelkich możliwych środków cywilno-prawnych, a notoryczne uchylanie się od opłat będzie rodzić szereg problemów w przyszłości. Wczesne uregulowanie swoich należności ustrzeże Państwa przed zwielokrotnieniem należności oraz innymi przykrymi konsekwencjami.

PODSTAWY PRAWNE NAŁOŻENIA OPŁATY: