Obraz główny - autobus MUK

Kontrola biletów

Kontroler biletów legitymujący się identyfikatorem zawierającym w szczególności:

  1. nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego;
  2. numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu;
  3. zdjęcie kontrolującego;
  4. zakres upoważnienia;
  5. okres ważności;
  6. pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego).

Ma prawo, w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu (biletu jednorazowego, okresowego, bądź dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu), do pobrania opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu, za przewóz bagażu lub zatrzymania pojazdu. W przypadku odmowy jej opłacenia na miejscu, wystawia stosowne wezwanie do zapłaty.

Pasażer, który nie jest w stanie okazać podczas kontroli ważnego, skasowanego biletu (bądź biletu okresowego) jest zobowiązany do okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość kontrolerowi biletów, pod rygorem grzywny w wysokości do 5000 zł.

Jeśli podróżny odmówi okazania dokumentu, na podstawie którego będzie możliwość ustalenia jego tożsamości, bądź nie będzie miał takiej możliwości z racji jego braku (co również podlega karze grzywny do 5000 zł), kontroler może ująć pasażera w celu ustalenia tożsamości takiej osoby przez Policję, bądź inne organy porządkowe lub potwierdzenia telefonicznie przez naszego pracownika danych podawanych ustnie. Natomiast podróżny podczas całej procedury kontroli jest zobowiązany do pozostania w miejscu wyznaczonym przez kontrolera (w pojeździe komunikacji miejskiej lub innym). Ucieczka z miejsca kontroli grozi karą grzywny w wysokości do 5000 zł.

————————————————————–
Powyższe informacje zredagowano na podstawie art. 33a Ustawy Prawo przewozowe z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173) oraz art. 1 oraz art. 24 Kodeksu Wykroczeń z dnia 16 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 275).