AKTUALNOŚCI

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej (AKK) dla Gminy Miasto Zgierz (2024)

08-maj-2024

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej (AKK) dla Gminy Miasto Zgierz.

Na podstawie art. 39 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1094 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 1 1 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.

U. z 2023 r., poz. 875 z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej (AKK) dla Gminy Miasto Zgierz”.

Z dokumentem można zapoznać się:

  • w siedzibie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu,
    ul. Plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz, pok. 4 w godzinach pracy MUK w Zgierzu;
  • na stronie internetowej jednostki: https://muk.zgierz.pl ;

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać od 8 maja do 29 maja 2024 r.

  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podany adres mailowy: biuro@muk.zgierz.pl ;
  •  pocztą tradycyjną w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, ul. Plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz, z dopiskiem: „Konsultacje AKK”;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, ul. Plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz, pok. 4 w godzinach pracy MUK;

Termin złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej (AKK) dla Gminy Miasto Zgierz” upływa w dniu 29 maja 2024 roku (decyduje data wpływu). Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.