AKTUALNOŚCI

Analiza kosztów i korzyści autobusów zeroemisyjnych

17-lis-2021

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021, poz. 247) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2021, poz. 110) zaprasza się do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
pn. ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Zgierzu autobusów zeroemisyjnych”.

Z dokumentem można zapoznać się:

  • w siedzibie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, ul. Plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz, pok. 4 w godzinach pracy MUK w Zgierzu (9.00-16.00);
  • na stronie internetowej jednostki: https://muk.zgierz.pl ;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza : https://bip.zgierz.pl/ ;

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać od 17 listopada do 8 grudnia 2021 r.

  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podany adres mailowy: biuro@muk.zgierz.pl ;
  • pocztą tradycyjną w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny:

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, ul. Plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz,
z dopiskiem: „Konsultacje AKK”;

  • ustnie do protokołu w siedzibie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, ul. Plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz, pok. 4 w godzinach pracy MUK w Zgierzu (9.00-16.00);

Termin złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej
w Zgierzu autobusów zeroemisyjnych ” upływa w dniu 8 grudnia 2021 (decyduje data wpływu). Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załączniki: